Wat Kost Nieuw Huis Bouwen

Published Jun 17, 22
7 min read

Huis bouwen met een sterke raadgever

Huis bouwen? Wilt u een nieuwe woning bouwen? Dan hebt u een bouwgrond nodig en vervolgens een bouwvergunning om uw huis te kunnen bouwen. Maar weet u ook of u btw of registratierechten betaalt op de aankoop van een bouwgrond? Kent u de normen waaraan een nieuwbouwwoning moet voldoen? Of weet u wanneer een veiligheidscoördinator moet aangesteld worden op de werf? Bij een huis bouwen komt er veel bij kijken...

Bij het bouwen van een huis komt er veel bij kijken

Vooraleer je een huis kan beginnen bouwen, moet je op zoek gaan naa de geschikte bouwgrond. Heb je de perfecte bouwgrond gevonden? Plaats er dan onmiddelijk een optie op, zodat je zeker bent van dit jou bouwgrond is om een huis te bouwen. Let op je budget want een huis bouwen kost geld, naast de kosten van de bouwgrond zijn er nog andere kosten zoals : de notariskosten, kosten voor de registratierechten, kost van de onroerende voorheffing,... Maak er je van bewust dat je voldoende financiële mogelijkheden moet hebben, want elke maand is er een hypothecaire lening af te betalen bij het bouwen van een huis.

Architect Frank Gruwez

Architect Frank GRUWEZ leidt een goed georganiseerd architectenbureau met kantoren in Oudenaarde en Gent. Ons werkgebied strekt zich uit van de kust tot de driehoek Gent-Antwerpen-Brussel en Zuid-Nederland. Frank is in de eerste plaats een kunstenaar die via manuele schetsen de eerste ontwerpen van nieuwbouw of renovatie voorlegt aan zijn klanten. Maar een goede eerste kennismaking begint ook met correcte afspraken. Het architectenbureau verzorgt echter veel meer dan enkel een goed uitgebalanceerd ontwerp. Van bij de eerste bespreking met een nieuwe klant wordt een duidelijke budgettering afgesproken die strikt wordt nageleefd. Hiertoe werkt Frank met een uniek systeem bij de opname van het bouwprogramma, waardoor in deze fase een raming tot op 10 % nauwkeurig, mogelijk wordt. Na de opmaak van de uitvoeringsplannen, het lastenboek met de meetstaten en de samenstelling van de offerte-aanvragen volgt er een nauwkeurige definitieve raming met de opmaak van de diverse aannemingscontracten, die wij zelf in het belang van onze klanten samenstellen. Ook na de ondertekening daarvan kunnen onze opdrachtgevers op een goede opvolging van de werken rekenen. Gedetailleerde werfverslagen en de opmaak van een planning van het volledige bouwproces behoren tot de basis-dienstverlening van ons bureau.

Wat Kost Een Huis Bouwen Per M3 2021

Om deze bescherming te garanderen, zijn de meeste bepalingen van de wet Breyne een dwingend recht. huis kopen vs bouwen. Dit betekent dat er niet van kan worden afgeweken! Om de bescherming van de wet Breyne te genieten, moet het gaan om een overeenkomst waarbij de aannemer, promotor of verkoper zich ertoe verbindt een gebouw “te bouwen”, “te laten bouwen” of “te verschaffen”.

De wet Breyne geldt niet wanneer de bouwwerken worden opgesplitst in afzonderlijke percelen (huis kopen vs bouwen). De wet Breyne is ook van toepassing op de overeenkomsten voor de verkoop van een bestaande eengezinswoning of appartement waarbij de verkoper zich ertoe verbindt grote verbouwings- of uitbreidingswerken uit te voeren. Hiertoe is wel vereist dat de totale prijs van deze werken meer dan 80% van de koopprijs van de woning uitmaakt en hoger TIP Wanneer een voltooiingswaarborg werd gesteld, eindigt de verbintenis van de borg bij de voorlopige oplevering.

Bij een aannemingsovereenkomst moet de aannemer binnen dertig dagen na het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst een bewijsschrift van de borg voorleggen. 37 is dan € 18. 600; én de koper is verplicht vóór de voltooiing van de werken één of meer stortingen te doen. Welke garanties biedt de wet Breyne? De wet Breyne biedt duidelijkheid en de volledigheid van het contract.

Om de kandidaat-verwerver in staat te stellen met kennis van zaken verbintenissen aan te gaan, moeten een aantal verplichte bepalingen worden opgenomen - woning verbouwen. • Een verplichte zekerheidsstelling of borgstelling door de bouwprofessioneel. Om zijn verplichtingen te waarborgen moet de aannemer, verkoper of promotor een zekerheid stellen. Deze waarborgregeling is verschillend naargelang het al dan niet een erkende aannemer betreft.

Onder “prijs van het gebouw” wordt verstaan: de totale prijs van het huis of het appartement, verminderd met de eventuele kostprijs van de bouwgrond, btw niet inbegrepen. Belangrijk: de door de erkende aannemer gestelde borgtocht wordt bij helften vrijgemaakt: de eerste helft bij de voorlopige oplevering, het resterende deel bij de eindoplevering.

Bij verkoop van een bestaande woning gepaard met een aannemingsovereenkomst voor de uitvoering van verbouwings- of uitbreidingswerken dient de voltooiingswaarborg de nodige sommen voor de voltooiing van de voorziene werken te dekken. Buiten de wet Breyne heeft zich nog een derde systeem van borgstelling ontwikkeld, waarbij de bouwheer een percentage van iedere factuur inhoudt. huis kopen vs bouwen.

Blokhut Huis Bouwen

De overeenkomst moet de totale prijs van het huis of appartement vermelden. Deze prijs moet alle werken omvatten die nodig zijn voor een normale bewoonbaarheid. • Strikte betalingsmodaliteiten en beperking van de voorschotten. De betalingsmodaliteiten zijn wettelijk vastgesteld. In de wet wordt bijvoorbeeld bepaald dat elke vorm van voorschot, ongeacht de wijze van betaling, vóór de ondertekening van de overeenkomst verboden is.

Onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen alle zichtbare of verborgen fouten in de ruwbouw die de stabiliteit, de duurzaamheid, de veiligheid of de afdichting van de woning in het gedrang brengen. Een adequate sanctieregeling De door de wet geboden bescherming is dwingend. Dus er kan niet van worden afgeweken (huis laten bouwen). Indien toch wordt afgeweken, wordt dit, al naargelang het geval, gesanctioneerd met de nietigheid van de overeenkomst of van de afwijkende bepaling - huis kopen vs bouwen.Als u werken laat uitvoeren en geen factuur vraagt, wordt dit beschouwd als zwartwerk. De wet verbiedt expliciet dat als u als bouwheer gebruik maakt van diensten van iemand die in het zwart werkt. Bovendien wordt u als bouwheer beschouwd als ontduiker van belastingen, namelijk de btw. huis kopen vs bouwen. En, veel erger, u hebt geen enkel verhaal bij gebreken aan de gedane werken! Dus u heeft geen rechten bij geschillen.

Niet iedereen mag u een handje helpen (huis kopen vs bouwen). Enkel “bloed- en aanverwanten tot in de 2de graad” komen daarvoor in aanmerking volgens de wet. Dit zijn uw grootouders, ouders, broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, kinderen en kleinkinderen en hun partner. Met hulp TIP Bouwt of verbouwt u met “hulp”? Zijn uw helpers niet uw partner of bloed- en aanverwanten tot in de 2de graad, dan worden die helpers geacht voor u te werken.

39 van verre familieleden of vrienden moet u dus bijzonder goed opletten, aangezien dit snel als zwartwerk wordt beschouwd. TIP Bovenop de financiële gevolgen die voortvloeien uit het inschakelen van zwartwerkers, kunnen er zich tijdens de werkzaamheden ongevallen voordoen met (min of meer ernstige) fysieke letsels tot gevolg. Er kan zelfs een dodelijk ongeval gebeuren.Een werkloos familielid moet die werken aanduiden op zijn controlekaart en heeft geen recht meer op werkloosheidsuitkeringen! Een familielid dat een uitkering van de mutualiteit geniet, zal eveneens zijn uitkering verliezen, tenzij hij uitdrukkelijk de toestemming heeft van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Als uw helper-zwartwerker ook nog eens een vervangende sociale uitkering zou genieten, dan wordt u als bouwheer nog bestraft omdat u een werkloze, gepensioneerde, bruggepensioneerde, ziekte- of invaliditeitsuitkeringstrekker tewerkstelt.

Wat Kost Eigen Huis Bouwen

Dit betekent dat u moet opdraaien voor de kosten van de eventuele repatriëring van die illegaal tewerkgestelde buitenlandse arbeidskracht. Als er zwartwerkers betrapt worden op uw bouwplaats, dan wordt u beschouwd als werkgever die nagelaten heeft deze mensen in te schrijven als werknemer met alle sancties (boetes) die daarbij horen.be. TIP Om te vermijden dat u btw zou moeten betalen op het werk dat u zelf of door familieleden t. e.m. huis kopen vs bouwen. de 2e graad hebt uitgevoerd, vermeldt u (in het vak IV van de aangifte die u van de btwadministratie ontvangt) de gegevens van de personen die u geholpen hebben, welke werken zij uitgevoerd hebben en welke materialen zij hiervoor gebruikt hebben.

Goede afspraken maken de beste vrienden. • Werken met betrouwbare bouwpartners die garant staan voor kwaliteit, vakmanschap en duurzaamheid. • Zwartwerk vermijden en al uw rechten en aanspraken vrijwaren. • Uw eigendom goed onderhouden en zo de waarde ervan verhogen. • Periodieke keuringen en controles van uw installatie niet vergeten.

Neem uw tijd Neem uw tijd om een aannemer te zoeken. Bekijk de website van de aannemer, vraag naar voorbeelden van recent werk of vraag aan bestaande klanten naar het resultaat en de service van de betrokken aannemer. Mond-tot-mondreclame werkt vaak zeer goed. Als u met een architect werkt, zal hij u zeker kunnen adviseren.

2. Controleer uw aannemer U kan een aantal dingen zelf controleren. Ga na of hij geen sociale of fiscale schulden heeft. Dat kan via de website van de FOD Economie. Controleer ook of hij de juiste vakkennis heeft (huis kopen vs bouwen). Dat doet u via de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Zoek op hoelang het bedrijf al bestaat en welke opdrachten het heeft uitgevoerd.

3. Vraag een offerte Een goede vakman zal u altijd een gedetailleerde en technisch onderbouwde offerte bezorgen. Door enkele offertes te vergelijken, kan u een onderbouwde keuze maken. Een offerte is gratis. Neem uw tijd om de offerte te bestuderen en beslis zeker niet overhaast. 4. Kies voor kwaliteit Neem dus ook andere criteria in beschouwing dan alleen maar de prijs.

Huis Bouwen Prijs

Een snelle service staat niet noodzakelijk garant voor kwaliteit. 5. Vermijd grote voorschotten Voorschotten zijn zeer courant bij bouwprojecten. Vaak moet een aannemer ook op voorhand materiaal aankopen. Een voorschot van 20 à 30% bij aanvang van de werken is dus zeker normaal (hedendaagse-woning). Overdreven voorschotten moet u echter vermijden - huis kopen vs bouwen. Bij grotere projecten betaalt u best naargelang de werken vorderen.

Vermijd cash Als u cash gebruikt, zorg er dan voor dat u een bewijs van betaling heeft. Vermijd echter grote bedragen. Cash geld gebruiken om in het zwart werken te laten uitvoeren, is illegaal. Maar weet ook dat u dan een groot risico neemt. U hebt bijvoorbeeld geen verhaal bij gebreken en geen rechten bij geschillen.

Vraag een factuur Als u werken laat uitvoeren en geen factuur vraagt, wordt dit beschouwd als zwartwerk. Voor sommige premies of belastingverminderingen is een factuur trouwens noodzakelijk. Een factuur bezorgt u een overzicht van de verrichte werken. 42 8. Informeer u over de wet Breyne Controleer bij een nieuwbouwproject of een grondige renovatie of u onder de wet Breyne valt.

Eenmaal u beslist om te bouwen of te verbouwen, moet u op zoek naar een bekwame en betrouwbare aannemer. Kent u een aannemer op basis van ervaringen van kennissen, vrienden en familie of via mond-tot-mondreclame, dan hoeft u meestal niet verder te zoeken. Soms kan ook een architect een aannemer voorstellen die hij vertrouwt (huis kopen vs bouwen).

Bouwgrond

U kunt eerst een bouwgrond kopen en er nadien een huis op bouwen. Op het bouwen van een nieuwe woning betaalt u 21% btw. Maar u kunt ook een nieuwbouw aankopen samen met een bouwgrond. Afhankelijk van de situatie betaalt u op de bouwgrond btw of registratierechten. Hebt u een bouwgrond gevonden? Dan kunt u de omgeving van het perceel verkennen op Geopunt.be. In de kaartapplicatie 'Bouwen' kunt u het adres van het perceel ingeven en in het menu rechts een aantal lagen selecteren, zoals risico op overstromingen, geluidsbelasting door verkeer of de ligging van riolering. U kunt er ook de nabijheid van bossen, bedrijven of woningbouwgebieden nagaan of de dichtstbijzijnde haltes voor het openbaar vervoer vinden.

Overeenkomst met architect en aannemer

Met architecten en aannemers moet u op voorhand duidelijke afspraken maken over de nodige bouwwerken (planning en opvolging van de werken, verwachte datum van oplevering, raming van de kosten, toegang tot en veiligheid op de bouwwerf, aansprakelijkheid). Die afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, samen met bepalingen over het niet naleven van de afspraken. Tijdens de bouwwerken kunnen allerhande problemen opduiken (bv. afwijking van het bouwplan, vertraging van oplevering, faillissement van een aannemer). Als bouwheer biedt de wet Breyne u een uitgebreide bescherming. Zij legt onder meer de rechten en plichten van elke speler op de bouwwerf vast en voorziet garanties. De belg heeft een baksteen in de maag wordt wel eens gezegd. Wellicht een reden waarom de bouwsector het doorgaans nog zo slecht niet doet. Bouwen zit ons een beetje 'in het bloed', maar hoe begin je met de realisatie van je bouwdroom en welke keuzes kan je als bouwheer in spé allemaal maken?

Architect

Voor een huis bouwen of elke verbouwing waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, bent u verplicht om een architect aan te stellen. Een architect zorgt zowel voor het concept/ontwerp als voor de controle op de uitvoering van de werkzaamheden. De volledige opdracht van de architect wordt vastgelegd in het contract dat u met hem sluit. De architect zal voor zijn diensten een honorarium aanrekenen. Als u geen architect aanstelt en dat wettelijk wel verplicht is, riskeert u te worden vervolgd. Bovendien loopt u ook een ander risico: als uw aannemer bepaalde werken niet goed uitgevoerd heeft, zult u hiervoor geen (volledige) schadevergoeding kunnen eisen als blijkt dat de verplichte controle door een architect deze schade had kunnen voorkomen.

Hoe energiezuinig bouw je? Lage energie, passief of BEN?

Bouwen is keuzes maken. Niet alleen voor de materialen en stijl van je woning, ook op het vlak van energiezuinigheid heb je meerdere opties: een lage energiewoning, een passiefhuis of een BEN-woning.  Lage energiewoning.  In een lage energiewoning zijn alle maatregelen getroffen om het energieverbruik tot een uitstekend niveau te beperken. Een lage energiewoning heeft een E-peil lager dan 40 en een K-peil niet hoger dan 25. Ter vergelijking: de EPB-regelgeving in Vlaanderen schrijft een E-peil van 40 voor bij K40. Het verbruik voor de verwarming en koeling ligt voor een lage energiewoning rond de 30 kWh/m² vloeroppervlakte op jaarbasis.

Voordelen

Een lage energiewoning verbruikt minder energie waardoor je bespaart op je verwarmingskosten. Omdat je de verwarmingskosten aanzienlijk beperkt, ontstaat er een terugverdieneffect. Minder energiegebruik betekent ook minder uitstoot van CO2. Een lage energiewoning is dus beter voor het milieu.

Navigation

Home

Latest Posts

Goedkoop Tuinmeubilair

Published Nov 16, 22
4 min read

Wat Is Wlan Beveiliging

Published Nov 15, 22
8 min read

Hoe Maak Je Teakhouten Tuinmeubelen Schoon

Published Nov 11, 22
10 min read